Menu Close

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรมสมอง

นพ.ดำรง ประยงค์รัตน์

นพ.ดำรง ประยงค์รัตน์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.อนันต์ บุญยกิจโณทัย

นพ.อนันต์ บุญยกิจโณทัย

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.วีระเดช เลิศดำรงลักษณ์

นพ.วีระเดช เลิศดำรงค์ลักษณ์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.ณรัฐ อัศวเกศมณี

นพ.ณรัฐ อัศวเกศมณี

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.พรหมพิรุณ วัฒนวิกกิจ

นพ.พรหมพิรุณ วัฒนวิกกิจ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.เชษฐ์ อมรพิทักษ์

นพ.เชษฐ์ อมรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.ทัศนะ นภาพงศ์สุริยา

นพ.ทัศนะ นภาพงศ์สุริยา

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.อาทิตย์ ภูเกียรติก้อง

นพ.อาทิตย์ ภูเกียรติก้อง

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.สันติ อังคณาโสภิต

นพ.สันติ อังคณาโสภิต

ศัลยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์
พญ.กัลยาณี ตั้งจิตธรรม

พญ.กัลยาณี ตั้งจิตธรรม

วิสัญญีวิทยา
นพ.พจน์ เลาห์จีรพันธ์

นพ.พจน์ เลาห์จีรพันธ์

ศัลยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ.วราพล เพ็งคำ

นพ.วราพล เพ็งคำ

ศัลยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์