Menu Close

ข้อมูลโรงพยาบาล

about_hospital_1

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ โดยการดำเนินงานในช่วงแรกอยู่ภายใต้ชื่อ บริษัท อยุธยาเวชการ จำกัด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ได้แก่ นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ และนายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ โดยร่วมกับนักธุรกิจชั้นนำในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมองเห็นความขาดแคลนการให้บริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชนในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่การให้บริการของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งโรงพยาบาลราชธานีขึ้นในบริเวณตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการเติบโตสูง และอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสายเอเชีย และถนนโรจนะโดยได้เริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2535 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา

about_hospital_2

นอกจากนี้ การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมตั้งแต่ปี 2535 ของภาครัฐ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐาน แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมให้ได้รับการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านรายได้ในยามเจ็บป่วย ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว รวมทั้งโอกาสในการให้การรักษาพยาบาล แก่ประชาชนในจังหวัดที่มากขึ้น จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้บริษัทมีรายได้จากโครงการประกันสังคมเข้ามาสนับสนุน อีกทางหนึ่งปัจจัยหลักที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา คือ การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ และความสามารถในการรักษาพยาบาลของบุคลากร ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ทำให้บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา ซึ่งปรัชญาในการ ดำเนินธุรกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเด่นชัดอยู่ในคำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “อบอุ่นดั่งบ้าน บริการดั่งญาติ ในราชธานี”


ในปี 2557 บริษัทมองเห็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางการรับบริการและขยายกำลังการให้บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย จากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทจึงได้เข้าลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลโรจนเวช จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 52.17 ซึ่งตั้งอยู่บนถนนโรจนะ-วังน้อย บริเวณใกล้ กับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด และดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ” ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 300 ล้านบาท โดยมีบริษัทย่อย 1บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด โดยกลุ่มบริษัทมีจำนวนเตียงผู้ป่วยจดทะเบียนรวม 353 เตียง และบริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

vision-mission

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร 3 ประการ เป็นปรัชญาการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ประกอบด้วย

vision-mission-1
Quality (คุณภาพ)

หมายถึง การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน มีความถูกต้อง ความปลอดภัย รวดเร็ว ไม่พบความผิดพลาด ที่สำคัญผู้รับบริการมีความพึงพอใจหรือประทับใจในการบริการ

vision-mission-2
Unity (สามัคคี)

หมายถึง การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำงานร่วมกัน อย่างเอื้อเฟื้อต่อกัน มีการประสานงานอย่างราบรื่น เอื้ออาทรต่อกัน ด้วยทุกคนคือชาวราชธานี

vision-mission-3
Pride (ภูมิใจ)

หมายถึง ความรู้สึกยึดมั่นในองค์กรและมีความภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์แห่งนี้ เป็นความผูกพัน ระหว่างพนักงาน และองค์กรที่มีต่อกัน เปรียบเสมือน “ราชธานี” คือ “บ้านของเรา”


เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

 1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. ผู้มารับบริการได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ด้วยบริการที่รวดเร็วและเหมาะสม
 3. บุคลากรของโรงพยาบาลต้องมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติตรงกับค่านิยมองค์กร
 4. มีระบบการบริหารและระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 company_structure_1 หมายเหตุ
 1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 3. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์
นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
กรรมการ
นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
กรรมการ
นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์
นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์
กรรมการ
แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์
แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์
กรรมการ
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
กรรมการ
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง
นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์
นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์
กรรมการ
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล
กรรมการอิสระ
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ
นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์กนกกริน บุญวิสุทธิ์
นายแพทย์กนกกริน บุญวิสุทธิ์
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
นางสาวมนัสสา เลิศดํารงค์ลักษณ์
นางสาวมนัสสา เลิศดํารงค์ลักษณ์
 • ผู้ช่วยผู้อํานวยการ โรงพยาบาล ด้านบัญชีและการเงิน
 • กรรมการบริหาร
นายธนวิทย อินธาระ
นายธนวิทย อินธาระ
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
 • กรรมการบริหาร
นางสาวเบ็ญจา เรืองศรี
นางสาวเบ็ญจา เรืองศรี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Hospital Accreditation
Hospital Accreditation
Laboratory Accreditation
Laboratory Accreditation
Hemodialysis
Hemodialysis
EHIA
EHIA