Menu Close

ข้อมูลโรงพยาบาล

about_hospital_1

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ โดยการดำเนินงานในช่วงแรกอยู่ภายใต้ชื่อ บริษัท อยุธยาเวชการ จำกัด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ได้แก่ นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ และนายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ โดยร่วมกับนักธุรกิจชั้นนำในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมองเห็นความขาดแคลนการให้บริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชนในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่การให้บริการของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งโรงพยาบาลราชธานีขึ้นในบริเวณตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการเติบโตสูง และอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสายเอเชีย และถนนโรจนะโดยได้เริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2535 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา

about_hospital_2

นอกจากนี้ การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมตั้งแต่ปี 2535 ของภาครัฐ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐาน แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมให้ได้รับการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านรายได้ในยามเจ็บป่วย ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว รวมทั้งโอกาสในการให้การรักษาพยาบาล แก่ประชาชนในจังหวัดที่มากขึ้น จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้บริษัทมีรายได้จากโครงการประกันสังคมเข้ามาสนับสนุน อีกทางหนึ่งปัจจัยหลักที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา คือ การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ และความสามารถในการรักษาพยาบาลของบุคลากร ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ทำให้บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา ซึ่งปรัชญาในการ ดำเนินธุรกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเด่นชัดอยู่ในคำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “อบอุ่นดั่งบ้าน บริการดั่งญาติ ในราชธานี”


ในปี 2557 บริษัทมองเห็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางการรับบริการและขยายกำลังการให้บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย จากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทจึงได้เข้าลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลโรจนเวช จำกัด ซึ่งตั้งอยู่บนถนนโรจนะ-วังน้อย บริเวณใกล้ กับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด และดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ” ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 300 ล้านบาท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

vision-mission

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร 3 ประการ เป็นปรัชญาการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ประกอบด้วย

vision-mission-1
Quality (คุณภาพ)

หมายถึง การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน มีความถูกต้อง ความปลอดภัย รวดเร็ว ไม่พบความผิดพลาด ที่สำคัญผู้รับบริการมีความพึงพอใจหรือประทับใจในการบริการ

vision-mission-2
Unity (สามัคคี)

หมายถึง การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำงานร่วมกัน อย่างเอื้อเฟื้อต่อกัน มีการประสานงานอย่างราบรื่น เอื้ออาทรต่อกัน ด้วยทุกคนคือชาวราชธานี

vision-mission-3
Pride (ภูมิใจ)

หมายถึง ความรู้สึกยึดมั่นในองค์กรและมีความภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์แห่งนี้ เป็นความผูกพัน ระหว่างพนักงาน และองค์กรที่มีต่อกัน เปรียบเสมือน “ราชธานี” คือ “บ้านของเรา”


เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

 1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. ผู้มารับบริการได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ด้วยบริการที่รวดเร็วและเหมาะสม
 3. บุคลากรของโรงพยาบาลต้องมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติตรงกับค่านิยมองค์กร
 4. มีระบบการบริหารและระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566


company_structure_1

หมายเหตุ

 1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566
 2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
 3. อื่นๆ ได้แก่
  • บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1.04% ดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลรามคำแหง
  • บริษัท รามนครา จำกัด 0.67 % ดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลรามคำแหง 2
  • บริษัท โรงพยาบาล น่าน-ราม จำกัด 5.83 % ดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาล น่าน-ราม
  • บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด 7.75 % ดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล
 • ประธาน
 • กรรมการ
 • กรรมการอิสระ
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการ
นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์
นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์
กรรมการ
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
กรรมการ
แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์
แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์
กรรมการ
นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
กรรมการ
นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์
นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์
กรรมการ
นายสุทธิ กิตติศุภพร
นายสุทธิ กิตติศุภพร
กรรมการอิสระ
นายอดิศร ถาวรธนสาร
นายอดิศร ถาวรธนสาร
กรรมการอิสระ
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
ายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ
ายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • กรรมการบริหาร
นางสาวมนัสสา เลิศดํารงค์ลักษณ์
นางสาวมนัสสา เลิศดํารงค์ลักษณ์
 • ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านบัญชีและการเงิน
 • กรรมการบริหาร
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
นางสาวเบ็ญจา เรืองศรี
นางสาวเบ็ญจา เรืองศรี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Hospital Accreditation
Hospital Accreditation
Laboratory Accreditation
Laboratory Accreditation
Hemodialysis
Hemodialysis
EHIA
EHIA