Menu Close

นโยบายคุกกี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

    โรงพยาบาลราชธานีได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชธานีดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชธานีทางเว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อายุ (Gender) เพศ (Sex) ความสนใจ (Interest) ภาษา (Language) สถานที่ตั้ง (Location) พฤติกรรม (behavior) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลภายในหน้า “ติดต่อเรา” ในส่วนของ “ช่องทางการติดต่อสอบถาม” ของเว็บไซต์โรงพยาบาลราชธานีจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ (Name) นามสกุล (Surname) อีเมลแอดเดรส (Email Address) เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ
  3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลราชธานีจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  4. โรงพยาบาลราชธานีขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์ อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้โรงพยาบาลราชธานีไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. โรงพยาบาลราชธานีจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อายุ เพศ ความสนใจ ภาษา สถานที่ตั้ง พฤติกรรม เพื่อใช้ในการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงพยาบาลราชธานีเท่านั้น
  2. โรงพยาบาลราชธานีขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคล ภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่โรงพยาบาลราชธานีได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านทางโรง พยาบาลจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของโรงพยาบาล สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากโรงพยาบาลราชธานีก็ได้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

    เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลราชธานีจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การใช้ Cookies

    “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์โรงพยาบาลราชธานีส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และ เมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์โรงพยาบาลราชธานีสามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้เว็บไซต์โรงพยาบาลราชธานีจะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของโรงพยาบาลราชธานีเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลราชธานีต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    โรงพยาบาลราชธานีอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น โรงพยาบาลราชธานีจึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็บไซต์

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับโรงพยาบาลราชธานี

    ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โรงพยาบาลราชธานียินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลราชธานีต่อไป

โดยท่านสามารถติดต่อที่

    เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
    โทรศัพท์ : 1446
    Email: dpo@rajthanee.com

    ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่

  • ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
  • เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของท่าน

    *ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565