Menu Close

ศูนย์จักษุ

ขอบเขตการให้บริการ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลราชธานี ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สำหรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่ ต้อกระจก, ต้อหิน, จอตาและวุ้นตา, เส้นประสาทตา ฯลฯ

การบริการ

 • การตรวจสุขภาพตาทั่วไป
 • ตรวจคัดกรองตาบอดสี
 • ตรวจระดับการมองเห็น
 • ตรวจความดันตา ความหนาของกระจกตา ความโค้งของกระจกตา
 • ตรวจวัดค่าสายตา สั้น  ยาว เอียง
 • ตรวจสแกนจอตาและความหนาของขั้วประสาทตา
  ด้วยเครื่อง OCT (Optical Coherence Tomography)
 • การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียม
 • การผ่าตัดรักษาต้อหิน
 • การเลเซอร์

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครันทันสมัย
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทตา
 • เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและหลังการผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องสแกนจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (Optical Coherence Tomography)

รายละเอียดการให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคทางตาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย โดยบริการตรวจตาอย่างละเอียดโดยเครื่อง Slit lamp Ophthalmoscope ดังนี้
1. โรคของกระจกตาและเยื่อบุตา เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ ตาแห้ง เยื่อตาและกระจกตาอักเสบ
2. โรคทางจอประสาทตา เช่นเบาหวานขึ้นตา จอตาลอก รูฉีกขาดจอตา จอตาเสื่อม จอตาบวม เส้นเลือดจอตาอุดตัน
3. โรคต้อหิน ประเมินระยะของโรคและการรักษา ประเมินมุมตา
4. ต้อกระจก
5. ตรวจประเมินภาวะตาเหล่ ตาเข ตาขี้เกียจ
6. ตรวจตาบอดสี
7. ม่านตาอักเสบ
8. โรคของเส้นประสาททางตา เช่น ประสาทตาเสื่อม ประสาทตาอักเสบ
9. วัดสายตาและวัดแว่น

การรักษา

 • ผ่าตัดต้อกระจก
 • ผ่าตัดต้อเนื้อ
 • ผ่าตัดต้อหิน
 • เลเซอร์ต้อหิน
 • เลเซอร์จอประสาทตา เช่น เบาหวานขึ้นตา จอตาฉีกขาด จอตาบวม
 • เลเซอร์มุมตาแคบ
 • เลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์ตา

เครื่องมือที่ทันสมัย/บริการ

 • OCT ( Cirrus 6000 )
 • Auto refraction (วัดสายตา)
 • Auto keratometry (วัดความโค้งกระจกตา)
 • Slit lamp ophthalmoscope
 • Laser 532 nm
 • Laser Nd-YAG
 • เครื่องผ่าตัดต้อกระจก (Alcon – Centurion)

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 8:00 – 19:00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร B ชั้น 3

โทรศัพท์

035-33-5555 ต่อ 350, 395

นพ.ทรงวุฒิ ออประเสริฐ

นพ.ทรงวุฒิ ออประเสริฐ

จักษุวิทยา
นพ.เอกดนัย จันทนพงศ์วานิช

นพ.เอกดนัย จันทนพงศ์วานิช

จักษุวิทยา
อนุสาขาจอตาและวุ้นตา