Menu Close

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด โดยแพทย์เฉพาะทางและทีมเภสัชกร ทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ให้ยาเคมีบำบัด โดยกลุ่มโรคที่ให้บริการมีดังนี้
1. โรคมะเร็งลำไส้
2. โรคมะเร็งปอด
3. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

เครื่องมือที่ทันสมัย/บริการ
เครื่องผสมยาเคมีบำบัด

เวลาทำการ

วันเสาร์ เวลา 9:00 – 16:00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร A ชั้น 1

โทรศัพท์

035-33-5555 ต่อ 141, 143, 146

นพ.สาริศ อาระพงษ์

นพ.สาริศ อาระพงษ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา