Menu Close

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการรักษาโรคภูมิแพ้ ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยประเมินอาการ รักษาและติดตามผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

มีการให้บริการทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนัง
– ทดสอบภูมิแพ้อาหาร
– ทดสอบภูมิแพ้อากาศ
– ทดสอบภูมิแพ้อาหาร + อากาศ

เวลาทำการ

วันพุธ เวลา 17:00 – 20:00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 16:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

สถานที่ตั้ง

อาคาร C ชั้น 3

โทรศัพท์

035-33-5555 ต่อ 217, 317

นพ.อธิพัฒน์ อธิพงษ์อาภรณ์

นพ.อธิพัฒน์ อธิพงษ์อาภรณ์

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน