Menu Close

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ
(Sleep Test)

รายละเอียด

ให้บริการตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นการตรวจเพื่อสังเกตการทำงานของร่างกายขณะนอนหลับ ผลการตรวจช่วยในการวินิจฉัยโรคและประเมินระดับความรุนแรงของโรค เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น การกระตุกของกล้ามเนื้อต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ แพทย์จะนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่อวางแผนการรักษา โดยให้บริการตรวจประเมินภาวะการนอนกรนด้วยวิธี Sleep Test Type 1 และ CPAP Titration ซึ่งเป็นการตรวจที่มาตรฐานสูงสุดโดยผู้เชี่ยวชาญ

แพ็กเกจตรวจประเมินภาวะการนอนกรน (Sleep Lab Test) นอนโรงพยาบาล 1 คืน ราคา 12,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

อาคาร A ชั้น 1
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

โทร

035-335-555 ต่อ 141, 143, 146 หรือ 086-810-3166