Menu Close

สิทธิ์ข้าราชการ

รายละเอียด

ข้าราชการอุ่นใจ … 🥰👨‍⚕️🏥
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัว
ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ

ผู้รับบริการที่มีสิทธิข้าราชการ
สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางได้แล้ววันนี้

📍 ผู้ที่สามารถใช้สิทธิข้าราชการ
1.ข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ
ผู้รับเบี้ยหวัด / ผู้รับบำนาญ
2.บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ
บิดา / มารดา , คู่สมรส ที่ชอบด้วยกฎหมาย
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3 คน

ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 035-335555 หรือสายด่วน 1446

ต้องการสอบถามบริการออนไลน์ คลิก

#ราชธานี #ตัวจริงด้านแพทย์เฉพาะทาง
#สิทธิข้าราชการ #อุ่นใจทั้งครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

แผนกต้อนรับ

อาคาร A
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

โทร

035-335555 สายด่วน 1446
หรือ 094-645-7711