Menu Close

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี
โปรแกรม C - Executive Check-up Program
(สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป)

ราคา 10,400 บาท (สำหรับเพศชาย)
ราคา 13,900 บาท (สำหรับเพศหญิง)

รายละเอียด

สําหรับเพศชาย
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ําหนัก, วัดส่วนสูง, วัดชีพจร
3. คํานวนหาดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐานสั้น ยาว เอียง และบอดสี
5. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล (PACS)
6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
7. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Cholesterol)
8. ตรวจระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
11. ตรวจระดับไขมัน (HDL)
12. ตรวจระดับไขมัน (LDL)
13. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
14. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
15. ตรวจการทํางานของตับ (ALK)
16. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
17. ตรวจการทํางานของไต (Creantinine)
18. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
19. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
20. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอีกเสบบี (HBsAg)
21. ตรวจหามะเร็งลําไส้ (CEA)
22. ตรวจหามะเร็งตับ (AFP)
23. ตรวจหามะเร็งตับอ่อนและท่อน้ําดี (CA 19-9)
24. ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
26. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน,ส่วนล่าง (U/s Whole)
27. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
28. คูปองอาหาร

สําหรับเพศเพศหญิง
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ําหนัก, วัดส่วนสูง, วัดชีพจร
3. คํานวนหาดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐานสั้น ยาว เอียง และบอดสี
5. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล (PACS)
6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
7. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Cholesterol)
8. ตรวจระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
11. ตรวจระดับไขมัน (HDL)
12. ตรวจระดับไขมัน (LDL)
13. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
14. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
15. ตรวจการทํางานของตับ (ALK)
16. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
17. ตรวจการทํางานของไต (Creantinine)
18. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
19. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
20. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอีกเสบบี (HBsAg)
21. ตรวจหามะเร็งลําไส้ (CEA)
22. ตรวจหามะเร็งตับ (AFP)
23. ตรวจหามะเร็งตับอ่อนและท่อน้ําดี (CA 19-9)
24. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
25. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน,ส่วนล่าง (U/s Whole)
26. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
27. ตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital mammogram)
28. คูปองอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

อาคาร A ชั้น 3 เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00-16.00 น.

โทร

035-335-555 ต่อ 341, 345