Menu Close

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
และเตรียมพร้อมมีบุตร

รายละเอียด

สําหรับเพศชาย
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ําหนัก, วัดส่วนสูง, วัดชีพจร
3. คํานวนหาดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐานสั้น ยาว เอียง และบอดสี
5. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
8. ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBc Ab)
9. ตรวจหาภาวะทาลัสซีเมียในเลือด (Hb Typing)
10. ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)
11. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
12. การตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group)
13. การตรวจหาหมู่เลือด (Group Rh)(Code H010)
14. คูปองอาหาร

ราคา 3,200 บาท

สําหรับเพศหญิง
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ําหนัก, วัดส่วนสูง, วัดชีพจร
3. คํานวนหาดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐานสั้น ยาว เอียง และบอดสี
5. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
8. ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBc Ab)
9. ตรวจหาภาวะทาลัสซีเมียในเลือด (Hb Typing)
10. ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)
11. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
12. การตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group)
13. การตรวจหาหมู่เลือด (Group Rh)(Code H010)
14. ตรวจหาภูมิหัดเยอรมัน (Rubella IgG for Immune)
15. คูปองอาหาร

ราคา 3,600 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

อาคาร A ชั้น 3 เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00-16.00 น.

โทร

035-335-555 ต่อ 341, 345