Menu Close

คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมระบบบริการทางการแพทย์

คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับแพทย์, วิชาการ) เข้าตรวจเยี่ยมระบบบริการทางการแพทย์ และการให้บริการผู้ป่วย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562