Menu Close

Category: Sleep Checking Center Package

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) รายละเอียด ให้บริการตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นการตรวจเพื่อสังเกตการทำงานของร่างกายขณะนอนหลับ ผลการตรวจช่วยในการวินิจฉัยโรคและประเมินระดับความรุนแรงของโรค เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น การกระตุกของกล้ามเนื้อต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ แพทย์จะนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่อวางแผนการรักษา โดยให้บริการตรวจประเมินภาวะการนอนกรนด้วยวิธี Sleep Test Type 1 และ CPAP Titration ซึ่งเป็นการตรวจที่มาตรฐานสูงสุดโดยผู้เชี่ยวชาญ แพ็กเกจตรวจประเมินภาวะการนอนกรน…