Menu Close

Category: News and Activities

บรรยากาศ “พิธีมอบประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum” ครั้งที่ 24

ข่าวสารและกิจกรรม โรงพยาบาลราชธานี ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ HA Re-accreditation ครั้งที่ 3 โดยท่าน ผอ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ เป็นตัวแทนในการขึ้นรับใบประกาศจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ News and…

[EN] รพ.สนาม โรงพยาบาลราชธานี

Previous Next ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลราชธานีต่อประชาชน ทางโรงพยาบาลได้เร่งสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับคนไข้โควิด-19 จำนวน 150 เตียง โดยใช้เวลาเพียง 14 วันนับตั้งแต่ปรับหน้าพื้นดิน สร้างตัวอาคาร จนถึงติดตั้งระบบและเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชธานีนั้นดำเนินการด้วยระบบปลอดเชื้อ โดยมีแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ยา, เวชภัณฑ์ , เครื่องมือช่วยชีวิต , ถังออกซิเจน…