Menu Close

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ดำรง ประยงค์รัตน์

นพ.ดำรง ประยงค์รัตน์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.อนันต์ บุญยกิจโณทัย

นพ.อนันต์ บุญยกิจโณทัย

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.วีระเดช เลิศดำรงลักษณ์

นพ.วีระเดช เลิศดำรงค์ลักษณ์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.ณรัฐ อัศวเกศมณี

นพ.ณรัฐ อัศวเกศมณี

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.เชษฐ์ อมรพิทักษ์

นพ.เชษฐ์ อมรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.ยุธยา อวนกลิ่น

นพ.ยุธยา อวนกลิ่น

ศัลยศาสตร์
นพ.ทัศนะ นภาพงศ์สุริยา

นพ.ทัศนะ นภาพงศ์สุริยา

ศัลยศาสตร์
นพ.ปัณฑ์ธิติ ปลีหจินดา

นพ.ปัณฑ์ธิติ ปลีหจินดา

ศัลยศาสตร์
นพ.อนุรักษ์ ดาวลอย

นพ.อนุรักษ์ ดาวลอย

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ.กิตติกาญจน์ อิทธิสาร

นพ.กิตติกาญจน์ อิทธิสาร

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พญ.สุทธิรัตน์ สะระวงษ์

พญ.สุทธิรัตน์ สะระวงษ์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ.จำนงค์ จิระวิชฎา

นพ.จำนงค์ จิระวิชฎา

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
พญ.สินีนาฏ ธนภูริรัตน์

พญ.สินีนาฏ ธนภูริรัตน์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง