Menu Close

คลินิกกุมารเวชกรรม

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญในหลายสาขา อาทิเช่น สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ (Pediatric pulmonology) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (Pediatric Cardiology) และสาขาศัลยกรรมเด็ก (Pediatric Surgery) เป็นต้น

รายละเอียดการให้บริการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยกุมารเวชกรรมตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 15 ปี พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณ OPD สำหรับทารกและเด็กที่มารับวัคซีนออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน ให้บริการฉีดวัคซีนพื้นฐานคือวัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค, วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ, วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน, วัคซีนตับอักเสบบี, วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น รวมทั้งวัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB), วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่, วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (IPD) เป็นต้น รวมถึงมีการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก เพื่อกระตุ้นการดูแลให้มีพัฒนาการสมวัย และการตรวจคัดกรองสุขภาพฟันพร้อมส่งปรึกษาทันตกรรมเด็ก อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทารกกินนมแม่ ร่วมกับทีมสูตินรีเวช และมีเครื่องกระตุ้นน้ำนมแม่ไว้ให้บริการ

คลินิกเด็กดี (Well Baby)

 • บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์อายุและวัคซีนทางเลือก
 • ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการตามวัยและส่งเสริมการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ
 • ตรวจสุขภาพเด็กเพื่อทำประกันชีวิต
 • บริการตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด
 • คลินิกภูมิแพ้

คลินิกเด็กป่วย

 • บริการตรวจรักษาเด็กที่มีการเจ็บป่วยทุกระบบ
 • บริการตรวจรักษาเฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก วันเสาร์ เวลา 14:00 – 17:00 น.

ประเภทห้องที่รองรับการบริการ

 1. VIP
 2. ห้องพิเศษ
 3. ห้องเดี่ยวห้องน้ำรวม

เครื่องมือที่ทันสมัย/บริการ

 1. ชุดทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง
 2. เครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารน้ำ (Infusion Pump)
 3. เครื่องควบคุมการให้ยา (Syring Pump)

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 8:00 – 20:00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร C ชั้น 3

โทรศัพท์

035-33-5555 ต่อ 217, 317

พญ.เสาวลักษณ์ อยู่ปรี

พญ.เสาวลักษณ์ อยู่ปรี

กุมารเวชศาสตร์
พญ.ทิพย์สุคนธ์ โฆษิตวรกิจกุล

พญ.ทิพย์สุคนธ์ โฆษิตวรกิจกุล

กุมารเวชศาสตร์
พญ.ศิวพร พงษ์ประสิทธิ์

พญ.ศิวพร พงษ์ประสิทธิ์

กุมารเวชศาสตร์
พญ.ฐิตารีย์ บุญมานรารักษ์

พญ.ฐิตารีย์ บุญมานรารักษ์

กุมารเวชศาสตร์
พญ.ณัฐกฤตา แช่มลำเจียก

พญ.ณัฐกฤตา แช่มลำเจียก

กุมารเวชศาสตร์
นพ.ชัยวัฒน์ ธนูพันธุ์ชัย

นพ.ชัยวัฒน์ ธนูพันธุ์ชัย

กุมารเวชศาสตร์
พญ.สุนทรี พรสัมฤทธิ์

พญ.สุนทรี พรสัมฤทธิ์

กุมารเวชศาสตร์