Menu Close

ห้อง Stroke Unit

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

  • เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย
  • ระบบสัญญาณเรียกพยาบาลที่เตียง และในห้องน้ำ
  • Free Wifi

อัตราค่าบริการ

ค่าห้องต่อวัน : 2,500 บาท
ค่าการพยาบาลต่อวัน : 1,500 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาลต่อวัน : 600 บาท
ค่าอาหารต่อวัน : 510 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมต่อวัน 5,110 บาท

แผนก Admission

โทรศัพท์ : 035-33-5555 ต่อ 113, 147