Menu Close

ประกาศ จะทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยเก่า

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) จะทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยเก่า ตามกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ เกิน 5 ปี (ปี 2560)

หากท่านใดมีความประสงค์ ที่จะขอสำเนาแฟ้มประวิติใว้เอง กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกต้อนรับและเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร A ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566