Menu Close

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี
โปรแกรม A - Vital Check-up Program
(สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี)

ราคา 3,000 บาท

รายละเอียด

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ําหนัก, วัดส่วนสูง, วัดชีพจร
3. คํานวนหาดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐานสั้น ยาว เอียง และบอดสี
5. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล (PACS)
6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
7. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
8. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
11. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
12. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
13. ตรวจการทํางานของตับ (ALK)
14. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
15. ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
16. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
17. คูปองอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

อาคาร A ชั้น 3 เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00-16.00 น.

โทร

035-335-555 ต่อ 341, 345